Richt Coaching

Privacyverklaring

Richt–coaching B.V., KVK nummer: 77982398, is een professionele organisatie voor het trainen & coachen in Leiderschap en Teamontwikkeling. Wij voorzien onze opdrachtgevers van een breed pakket aan trainingen en (team)coaching.

Via dit privacy statement informeren wij u over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u ook waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, wat we hiermee doen en met wie wij deze gegevens delen.

Doel verwerking persoonsgegevens

Richt-coaching B.V. verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers en deelnemers voor het geven van de (e-)coaching, cursussen, trainingen en workshops. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens voor de certificaten aan deelnemers en bewaren we gegevens van geslaagde deelnemers in ons certificatenregister. Daarnaast verwerken wij de gegevens voor onze eigen marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Richt-coaching B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens voor deze doeleinden:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • gegevens over functie en werkzaamheden;
 • uw interesses;
 • de inhoud van een reflectieverslag, evaluatie en rapportage;
 • financiële gegevens;
 • behaalde cursussen en certificaten;
 • KVK nummer;
 • BTW nummer.

Afhankelijk van de inhoud van onze dienstverlening van onze (toegepaste) psycholoog en hetgeen u in dat kader aan ons verstrekt, verwerken wij mogelijk ook bijzondere persoonsgegevens.

Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de gegevens op voor de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer(s) en/of de opdrachtgevers. Daarnaast verwerken wij gegevens voor de gerechtvaardigde belangen van Richt-coaching bij marketingdoeleinden.

Delen van de persoonsgegevens met andere partijen

Wij sluiten een verwerkersovereenkomst af met verwerkers om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voorts trachten wij te bewerkstelligen dat uw gegevens zoveel mogelijk binnen de EER worden verwerkt. Mocht blijken dat dit onder omstandigheden niet mogelijk is, dan zullen wij met de betreffende verwerker duidelijke afspraken maken om te zorgen voor een passend beveiligingsniveau. We delen gegevens aan de volgende partijen:

 • Pluform;
 • Facebook Ads
 • Google Ads
 • MailChimp
 • Google Analytics
 • LinkedIn Ads
 • Mollie
 • Hubspot
 • Project2Flow
 • Microsoft 365
 • Snelstart;

Beveiliging persoonsgegevens

Richt-coaching B.V. zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Daaronder vallen onder meer:

 • de toegang tot coachingdossiers is beperkt tot werknemers binnen het coachingtraject;
 • voor inzage in de dossiers moeten onze medewerkers inloggen via 2way-authenticatie;
 • iedereen binnen ons bedrijf heeft een geheimhoudingsplicht vastgelegd in de arbeidsovereenkomst;
 • op de coachingdiensten verleend door een psycholoog is de beroepscode van de Nederlandse Beroepsvereniging van Toegepast Psychologen (NBTP) van toepassing.

Bewaartermijn

Na afloop van onze dienstverlening bewaren wij uw gegevens nog 5 jaar in ons certificatenregister. Mocht u uw certificaat verliezen, dan kunnen wij deze nog 5 jaar na afloop voor u reproduceren, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Financiële gegevens bewaren wij wanneer wij zolang als de wet ons verplicht om deze gegevens te bewaren.

In afwijking van de gevallen hierboven genoemd, bewaren wij uw persoonsgegevens langer indien de wet ons verplicht om uw gegevens langer te bewaren.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16, 17 AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van verwerking (artikel 18 AVG) en het recht op overdraagbaarheid (artikel 20 AVG). Daarnaast heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken (artikel 21 AVG). Als u uw recht wilt uitoefenen, kunt u een schriftelijk en gespecificeerd verzoek doen. Richt-coaching B.V. behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Richt-coaching B.V. kan naar aanleiding van uw verzoek wel aanvullende gegevens vragen om te verifiëren of u wel degene bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mocht u een klacht hebben aangaande de wijze waarop wij met uw privacy(rechten) zijn omgegaan, dan kunt u zich ook rechtsreeks melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hopen evenwel dat u zich eerst tot ons zult wenden, opdat wij met u tot een oplossing kunnen komen.

Wijzigingen van deze privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze statement te allen tijde te wijzigen, bijvoorbeeld als de wet wijzigt of als wij nieuwe verwerkingen aangaan. Bij ingrijpende wijzigingen zullen we u daarvan op de hoogte stellen. In het Cookiebeleid kunt u lezen hoe wij met cookies omgaan.