Richt Coaching

Algemene voorwaarden Richt Coaching

VERSIE 10-2020, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 77982398

1. Identiteit Opdrachtnemer

Richt-coaching B.V.

Handelend onder de naam: Richt-coaching B.V.

Vestigings- & bezoekadres: Nobelstraat 9-01 te (7131 PZ) Lichtenvoorde

Telefoonnummer: 06 823 442 74

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur

E-mail: info@richt-coaching.nl

KvK-nummer: 77982398

Btw-identificatienummer: NL861221667B01

2. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en offertes waarbij Opdrachtnemer, zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten aan een (rechts)persoon, verder te noemen “Opdrachtgever”, die zich verbindt daarvoor een prijs in geld te betalen.
 • De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van bestuurders en werknemers van Opdrachtnemer en eventuele andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken hulppersonen.
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt op voorhand nadrukkelijk door Opdrachtnemer van de hand gewezen.
 • Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven dagen na Schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen door Opdrachtnemer haar bezwaren niet Schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gemeld.
 • Voor zover de Overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
 • Voor zover deze algemene voorwaarden zijn vertaald in een andere dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

3. Definities

 • Consument betekent iedere natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen;
 • Dienstverlening betekent de diensten aangeboden door Opdrachtnemer;
 • Opdrachtgever betekent iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst met Opdrachtnemer is aangegaan althans hiertoe voornemens is;
 • Opdrachtnemer betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Richt-coaching B.V.;
 • Overeenkomst betekent de Schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarin wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden, daaronder begrepen het soort Dienstverlening, Opdrachtnemer werkzaamheden zal verrichten voor Opdrachtgever;
 • Schriftelijk betekent op schrift, per e-mail, via de website van Opdrachtnemer of langs een andere tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen elektronische weg waarbij berichten worden opgeslagen en binnen redelijke termijn leesbaar kunnen worden gemaakt.

4. Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

 • Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, zijn geldig gedurende één maand na verzending door Opdrachtnemer en kunnen door Opdrachtnemer te allen tijde worden herroepen, ook nadat het aanbod door Opdrachtgever is aanvaard.
 • De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand hetzij door het ondertekenen en retourneren door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever toegezonden offerte hetzij door het ondertekenen en retourneren door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging hetzij door de Schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de door Opdrachtgever via de website van Opdrachtnemer geplaatste bestelling van Dienstverlening.
 • Partijen komen de duur, het tarief en nadere voorwaarden in de Overeenkomst overeen.

5. Herroepingsrecht

 • 5.1 genoemde bedenktijd gaat in na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.

6. Uitoefening herroepingsrecht

Het modelformulier als genoemd in artikel 6.1 luidt als volgt:

Aan:

Richt-coaching B.V.

Nobelstraat 9-01

7131 PZ LICHTENVOORDE

e-mailadres: info@richt-coaching.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de levering van de volgende dienst: [aanduiding dienst]* herroep/herroepen

Besteld op* [datum bestelling]

[Naam Consumenten(en)]

[Adres Consument(en)]

[Handtekening Consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.
 • Als Consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

7. Verplichtingen Opdrachtnemer bij herroeping

 • Als Opdrachtnemer de melding van herroeping door Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • Opdrachtnemer vergoedt alle betalingen van Consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Consument hem de herroeping meldt.
 • Opdrachtnemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Consument.

8. Uitsluiting herroepingsrecht

 • Opdrachtnemer kan de navolgende diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Opdrachtnemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de Dienst, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument; en
 • Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Opdrachtnemer de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

9. Meerwerk

 • Opdrachtgever aanvaardt dat door het verrichten van buiten de inhoud en/of de omvang van de Overeenkomst vallende werkzaamheden in de zin van artikel 9.1 en 9.2 het volbrengen van de overeengekomen dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beïnvloed.

10. Uitvoering van de Overeenkomst

Opdrachtgever is gehouden alle noodzakelijke medewerking te verlenen voor de correcte en tijdige uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aangeleverde gegevens. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken aan Opdrachtgever na uitvoering van de Overeenkomst retourneren.

 1. Een overeengekomen leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn en niet als fatale termijn.
 2. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met de toepasselijke (beroeps)regelgeving en zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend dienstverlener uitvoeren. Opdrachtnemer heeft het recht de werkzaamheden door een ander uit te laten voeren.
 3. Alle verplichtingen aan de zijde van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever hebben te gelden als een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan het resultaat van de door haar uitgevoerde en/of uit te voeren verplichting(en) niet garanderen.

11. Prijs en betaling

 1. Per bezoek van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt voorts een reistijdvergoeding van 60% van het geldende uurtarief exclusief btw, in rekening gebracht.
 2. Opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte vergoeding binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever heeft niet het recht zich met betrekking tot de verplichting tot betaling van de factuur op opschorting beroepen. Zodra de betalingstermijn is verstreken, is Opdrachtgever over de verschuldigde hoofdsom inclusief btw aan Opdrachtnemer verschuldigd: (i) de wettelijke handelsrente en (ii) een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw bedraagt, met een minimum van € 40,00.
 3. De in rekening gebrachte prijs is terstond opeisbaar als Opdrachtgever faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever komt te overlijden of wordt ontbonden, Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld, of na het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer andere omstandigheden ter kennis komen die Opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen.
 4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten tot de door Opdrachtnemer verlangde zekerheid door Opdrachtgever is gegeven.

12. Klachten

 1. Het zonder protest behouden of betalen van facturen betekent dat Opdrachtgever instemt met de juistheid van de verrichte werkzaamheden en het gefactureerde bedrag, waaronder wordt begrepen de in rekening gebrachte tijdsbesteding, tarieven en onkosten.
 2. Indien Opdrachtgever een klacht tijdig kenbaar heeft gemaakt, zoals beschreven in artikel 12.1, treden Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg. Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

13. Overmacht

 1. Van overmacht in de zin van artikel 75 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek aan de zijde van Opdrachtnemer is sprake, indien Opdrachtnemer wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden die zij redelijkerwijs niet kan beïnvloeden. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: (i) uitblijven van tijdige levering van toeleveranciers van Opdrachtnemer, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan Opdrachtnemer gebruikmaakt, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) oorlog, (vi) werkbezetting, (vii) werkstaking, (viii) algemene vervoersproblemen en (ix) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden van Opdrachtnemer om wat voor reden dan ook.
 2. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting gedurende de periode waarin Opdrachtnemer door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Een overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met deze periode.
 3. Pas indien door overmacht de leveringstermijn meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte partieel te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer en Opdrachtgever over en weer tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook zijn gehouden.

14. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een gebruiksrecht geeft dan is dat altijd op basis van een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, welke is beperkt tot het overeengekomen gebruik. Bij gebreke van een voorafgaande overeengekomen gebruiksduur, is het gebruiksrecht van Opdrachtnemers intellectuele eigendomsrechten in ieder geval beperkt tot de duur van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, dan wel voor de duur waarin Opdrachtgever producten van Opdrachtnemer afneemt. Een licentie van Opdrachtnemer is te allen tijde met onmiddellijke ingang opzegbaar, zonder dat Opdrachtnemer enige vorm van schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.
 2. De staking van het gebruik van onderscheidingsmiddelen van Opdrachtnemer in het economische verkeer, zoals een domeinnaam van Opdrachtgever;
 3. De staking van het gebruik en de overdracht van een domeinnaam, handelsnaam of merk die een onderscheidingsmiddel van Opdrachtnemer bevat aan Opdrachtnemer;
 4. Het vermijden van verwarringsgevaarzettende reclameboodschappen, zoals het gebruik van onderscheidingsmiddelen die overeenstemmen met een onderscheidingsmiddel van Opdrachtnemer;
 5. Bij overtreding van de artikelen 14.1, 14.2, 14.4 en 14.5 zal Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, per overtreding een boete van € 50.000,00 aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Opdrachtnemer tot het daarnaast vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Opdrachtgever en Opdrachtnemer wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid in artikel 15.1 geen standhouden, dan is de schadevergoeding beperkt tot eenmaal het factuurbedrag (exclusief btw) voor de werkzaamheden waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. De vergoeding van de schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in voorkomend geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Opdrachtnemer komt.
 2. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Opdrachtnemer ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

16. Overname personeel

 1. Bij overtreding van artikel 16.1 zal Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een boete van € 50.000,00 aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Opdrachtnemer tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Partijen wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

17. Privacy

 1. Wanneer Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.
 2. Indien Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt aangemerkt, komen Opdrachtnemer en Opdrachtgever Schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming.
 3. Opdrachtnemer en Opdrachtgever informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtnemer en Opdrachtgever verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de aan Opdrachtnemer opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst uitvoert.

18. Portretrechten

 1. Indien de Dienstverlening bestaat uit het (doen) verzorgen van een cursus, congres, lezing, workshop, studiedag, excursie of een vorm van Dienstverlening van soortgelijke strekking door Opdrachtnemer, verleent Opdrachtgever bij voorbaat toestemming aan Opdrachtnemer voor openbaarmaking van door of namens Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gemaakt (audio)visueel beeldmateriaal, waarop Opdrachtgever en/of haar werknemers zichtbaar is/zijn. Opdrachtnemer heeft in ieder geval het recht het (audio)visueel beeldmateriaal aan te wenden voor promotionele doeleinden. Opdrachtgever zal zich niet verzetten tegen het gebruik van het (audio)visueel beeldmateriaal, noch zal Opdrachtgever daartoe een vergoeding van Opdrachtnemer verlangen.

19. Opzegging van de Overeenkomst

 1. Indien de Dienstverlening bestaat uit het (doen) verzorgen van een cursus, congres, lezing, workshop, studiedag, excursie of een vorm van Dienstverlening van soortgelijke strekking door Opdrachtnemer, mag Opdrachtgever in afwijking van de eerste volzin van artikel 19.1, de Overeenkomst Schriftelijk tussentijds opzeggen met inachtneming van de volgende vergoeding van de prijs:
 2. Tot twee maanden voor aanvang: kosteloos;
 3. Van twee maanden tot één maand voor aanvang: 25% van de prijs;
 4. Van één maand tot 14 dagen voor aanvang: 50% van de prijs;
 5. 14 dagen of minder voor aanvang of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst: 100% van de prijs.
 6. Indien de Dienstverlening bestaat uit het (doen) verzorgen van een coachingstraject of een vorm van Dienstverlening van soortgelijke strekking door Opdrachtnemer, mag Opdrachtgever in afwijking van de eerste volzin van artikel 19.1, de Overeenkomst Schriftelijk tussentijds opzeggen met inachtneming van de volgende vergoeding van de prijs:
 7. Tot één maand voor aanvang van de Overeenkomst: kosteloos;
 8. Van één maand tot aanvang van de Overeenkomst: 25% van de prijs;
 9. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst tot de helft van de overeengekomen duur van de Overeenkomst: 50% van de prijs;
 10. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst vanaf de helft van de overeengekomen duur van de Overeenkomst: de daadwerkelijk door Opdrachtnemer bestede tijd vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, met een minimum van 75% van de overeengekomen prijs. De urenregistratie van Opdrachtnemer is dwingend bewijs van de door Opdrachtnemer bestede en gefactureerde tijd, tegenbewijs door Opdrachtgever is niet mogelijk.

20. Ontbinding van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst kan door Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang, en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, door middel van een Schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever worden ontbonden, indien Opdrachtgever één of meer van de bepalingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet nakomt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om van Opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.
 • De Overeenkomst kan voorts door Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang, en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, door middel van een Schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever worden ontbonden, indien:
 • Opdrachtgever faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
 • Op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • Beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van Opdrachtgever wordt gelegd;
 • Opdrachtgever komt te overlijden;
 • Opdrachtgever wordt ontbonden;
 • Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;
 • Na het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer andere omstandigheden ter kennis komen die Opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

een en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer om van Opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

21. Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

 • Opdrachtgever kan vorderingen op Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder de Schriftelijke voorafgaande goedkeuring van Opdrachtnemer enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

22. (Partiële) nietigheid of vernietigbaarheid

Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door Opdrachtnemer vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

23. Verval van recht, toepasselijk recht en forumkeuze

 • Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in ieder geval één jaar na de dag waarop het vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 23.3 heeft beroepen de gelegenheid te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.